Home

Missie VOT

De missie definieert de fundamentele bestaansreden en ambitie van de Vereniging Ons Tehuis.  Ze geeft aan waarin de Vereniging Ons Tehuis verschilt van de anderen.

 

Wij willen

 • voor jongeren en hun sociaal netwerk, die in problematische opvoedingssituaties verkeren of die een als misdrijf omschreven feit pleegden, de meest kwalitatieve hulp- en dienstverlening op maat realiseren.
 • een gedifferentieerde hulp- en dienstverlening bieden gericht op een duurzame integratie in de maatschappij.
 • een gedreven, betrouwbare en kwaliteitsvolle organisatie zijn die een positief imago uitdraagt.
 • erkenning en appreciatie door de samenleving voor onze maatschappelijke opdracht.
 • signalen geven en actief meedenken aan het beleid in de Bijzondere Jeugdzorg.
 • een goede samenwerking met de diverse actoren uit integrale jeugdhulp.

Wij zijn

 • een erkende, gesubsidieerde organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg in Zuid-West-Vlaanderen, bestaande uit gedifferentieerde voorzieningen die zich inzetten op de terreinen opvoedingsondersteuning, hulpverlening, herstelgericht en constructief werken.
 • een pluralistische organisatie die beheerd wordt door een uniek samenwerkingsverband tussen O.C.M.W.’s.
 • een organisatie die op een verantwoorde en bewuste manier innovatief en flexibel inspeelt op nieuwe maatschappelijke behoeften en individuele vragen door de werking te evalueren, aan te passen en te differentiëren.

Wij doen dit door

 • het aanbieden van een zo gedifferentieerd, gespecialiseerd en ruim mogelijk aanbod aan werkvormen op maat van de jongeren en hun sociaal netwerk.
 • een dienst- en hulpverleningsaanbod op maat op te stellen en regelmatig bij te sturen en dit in een open, constructief klimaat in overleg met alle betrokkenen.
 • ons aanklampend op te stellen.
 • het optimaal inzetten van personeel en middelen met aandacht voor uitwisseling van kennis en methodieken en voor bijscholing.
 • het voeren van een actief kwaliteitsbeleid gericht op continue verbetering.
 • het delen en inzetten van expertise over de verschillende werkvormen heen.
 • samen te werken met alle partners die een meerwaarde kunnen bieden in het hulp- of dienstverleningsproces.

Wij staan voor

 • een positief mensbeeld gebaseerd op respect en geloof in elk persoon.
 • het erkennen van het recht op maximale ontplooiing van elke betrokkene.
 • inspraak, participatie en betrokkenheid van alle actoren.
 • een contextgerichte en emancipatorische basishouding.
 • een beleid met een open vizier op de samenleving.
 • multiculturele openheid.
 • gedreven professionaliteit, met een hart.
 • innovatie, creativiteit, handelingsgerichtheid.
 • authenticiteit, echtheid.