Home

Aanbod JEZ11

Een begeleiding in JEZ11 omvat steeds de combinatie van 3 werkvormen (modules):

  • Verblijf (1bis met besloten karakter)
  • Contextbegeleiding (Intensief Kortdurende)
  • Ondersteunende begeleiding

Deze drie modules krijgen vorm in een samenwerking tussen drie discours: het orthopedagogische discours, het therapeutische discours en het contextdiscours:

 

Verblijf

De module verblijf heeft betrekking op het orthopedagogisch discours, de dagdagelijkse opvoeding van de meisjes in de leefgroep.  Dit vormt de basis van onze werking en is uiterst belangrijk om voorwaarden te scheppen voor de twee andere werkvormen.

JEZ11 kenmerkt zich door een besloten karakter van de setting.  De beslotenheid biedt veiligheid, bescherming en structuur.  Doorheen het trajectmatige begeleidingsaanbod van zes maanden, leren de meisjes stap voor stap omgaan met meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Tijdens het verblijf in de proeftuin, doorloopt elke jongere 5 fasen.  De opdeling in fasen heeft tot doel de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheidszin van de jongeren stelselmatig te vergroten en hen voor te bereiden op een volgende stap.

  • Fase 1

In deze strikt gestructureerde en besloten fase, blijven jongeren onder permanente begeleiding.  Om de jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om ontwikkelingsvaardigheden te oefenen worden ze sterk geactiveerd.  In de dagstructuur zit een groot activiteitenaanbod vervat bestaande uit vorming, groepsactiviteiten, psychosociale begeleiding, sport- en creatieve activiteiten, individuele en groepsgesprekken.

  • Fases 2, 3 en 4

Fases 2, 3 en 4 vormen het hart van het traject in JEZ11 en worden gespreid over een periode van 15 weken.  Tijdens deze periode wordt het gesloten karakter van de opvang geleidelijk afgebouwd en krijgt het meisje stelselmatig meer gecontroleerde vrijheden.  Er is ruimte om vaardigheden te oefenen, steeds in functie van haar toekomstperspectief.  Het verloop van deze fase wordt voor elke jongere individueel uitgewerkt.
We vertrekken vanuit het competentiemodel.  De jongeren krijgen voortdurend feedback op hun gedrag, waardoor ze inzicht krijgen in welk gedrag gewenst is en handvaten krijgen hoe ze dit gedrag ook effectief kunnen stellen.  Wanneer de meisjes het gewenste gedrag stellen, worden zij hiervoor beloond en krijgen ze steeds meer vrijheden.

  • Fase 5

De vijfde fase betreft de voorbereiding op het vervolg na JEZ11.

 

Contextbegeleiding

Elke jongere krijgt vanaf de start van het traject een contextbegeleider toegewezen.  De contextbegeleider gaat minstens één keer per week langs bij de jongere thuis en heeft gesprekken met het hele gezin of met één of meerdere gezinsleden apart.  Als de ouders van de jongere gescheiden zijn, probeert de begeleiding naargelang de situatie beide ouders te betrekken bij de hulpverlening.

De gesprekken omvatten het samen zoeken naar oplossingen, ideeën uitwisselen, overleggen en onderhandelen met elkaar.  Er wordt regelmatig met opdrachten of spelmateriaal gewerkt.  De doelstellingen waarrond we werken worden steeds in samenspraak met de contextfiguren en de verwijzende instantie opgemaakt.

Contextbegeleiding gaat echter verder dan enkel de samenwerking met het kerngezin.  De contextbegeleider gaat ook aan de slag met andere steunfiguren van de jongere, zoals de ruimere familie, vrienden, hobbyclub, …

Als laatste is ook de schoolbegeleiding een belangrijk onderdeel van de contextbegeleiding.  Samen met C.L.B., leerkrachten, ouders en de jongere wordt de schooloriëntering, in praktijk vaak het motiveren en heropstarten van een schools traject, zeer nauwgezet gevolgd. 

 

Ondersteunende begeleiding

Binnen de module ondersteunende begeleiding wordt de nadruk gelegd op de individuele begeleiding van de jongere en het therapeutisch aanbod.

Een individuele begeleider is een vertrouwenspersoon binnen de leefgroep die instaat voor de individuele begeleiding van de jongere.  Elke week heeft de jongere één IB-moment, waarbij er gewerkt wordt rond de vooropgestelde doelstellingen en de jongere ook ruimte krijgt voor eigen inbreng en vragen.  Verder is de individuele begeleider het aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken.

Van bij het begin van het traject volgt de psychologe de jongere op.  Tijdens de onthaalfase gaat de psychologe de diagnostiek op punt stellen. In het verdere traject krijgt de jongere een aanbod van therapeutische begeleiding afgestemd op haar noden.  In JEZ11 wordt individuele therapie en groepstherapie aangeboden.  De individuele therapie omvat psycho-educatie, gedragsmodificatie en behandeling van specifieke psychische problemen.  Er is ook ruimte om moeilijke ervaringen te bespreken.  Dit kan helpen om vastgelopen emoties uit te spreken.

Binnen de ondersteunende begeleiding is er aandacht om niet enkel te werken met gesprekstechnieken.  Er is ook een aanbod van creatieve therapie en therapie met paarden.  JEZ11 heeft een samenwerkingsverband met vzw Equisense.  In deze samenwerking zijn we gericht op het werken met paarden als spiegel, coach en vriend.  De sessies gebeuren zowel individueel als in groep.  Tijdens de individuele sessies wordt expliciet aandacht besteed aan de innerlijke blokkades van de jongere.  Tijdens de groepssessies wordt het accent gelegd op het groepsdynamische.  Binnen de creatieve therapie wordt vaak gewerkt met theater en beeldend werken om tot communicatie te komen en de sociale en emotionele ontwikkeling van de jongeren te bevorderen.